آموزش مکانیک خودرو سطح کار ودانش

       

1-از این ابزار برای باز کردن و بیرون آوردن رینگهای پیستون استفاده میشود

 الف) رینگ جمع کن       ب) فنر جمع کن سوپاپ

   ج) رینگ باز کن          د) مورد الف وج 

2- روی میل بادامک موتور 4سیلندر 8سوپاپ چند بادامک وجود دارد؟

 الف) 4      ب) 2

   ج) 6        د) 8

3- میل بادامک موتور توسط ........... به گردش در می آید

الف) میل لنگ       ب) میل سوپاپ

  ج) میل اسبک       د) هر سه باهم 

4- محل نصب میل بادامک در موتور در چه قسمتی میباشد؟

 الف) سر سیلندر               ب) بلوکه سر سیلندر

   ج) کارتر ومحفظه آن        د) مورد الف وب 

5- انتقال حرکت از میل لیگ به میل بادامک به کدام روش صورت میگیرد؟

 الف) چرخ دنده        ب) چرخ زنجیر

   ج) چرخ تسمه        د) هر سه مورد 

6- نسبت دور میل لنگ به میل بادامک در یک موتور چهار زمانه به چه صورت میباشد؟

 الف) نصف است        ب) برابر است

   ج) دوبرابر است        د) سه برابر است 

7- وظیفه این قطعه تنظیم مقدار کشش تسمه تایم میباشد.

 الف) زنجیر سف کن       ب) تسمه سفت کن

   ج) دنده هرز گرد          د) مورد الف وب 

8- سوپاپهای موتور به ترتیب توسط چه قطعه ای باز وتوسط چه قطعه ای بسته میشوند؟

 الف) اسبک – فنرسوپاپ      ب) اسبک – میل بادامک

   ج) فنر سوپاپ - اسبک       د) فنر سوپاپ – میل بادامک 

9- وظیفه تایپیت چیست؟

  الف) انتقال نیرو از بادامک به اسبک            ب) انتقال نیرو از اسبک به بادامک

    ج) انتقال نیرو از بادامک به میل تایپیت        د) انتقال نیرو از میل تایپیت به اسبک 

10- در کدام نوع از تایپیت نیاز به فیلرگیری سوپاپ نیست؟

 الف)تایپیت معمولی            ب) تایپیت غلتکی

   ج) تایپیت هیدرولیکی         د) مورد ب و ج 

11- در موتورهایی که تایپیت ومیل تایپیت وجود ندارد اسبک توسط چه قطعه ای به حرکت در می آید؟

الف) میل بادامک        ب) میل لنگ

   ج) میل اسبک           د) تسمه تایم 

12- قیچی سوپاپها یعنی چه؟

الف)ابتدای باز شدن سوپاپ دود و انتهای بسته شدن سوپاپ گاز   ب) انتهای بسته شدن هر دو سوپاپ گاز ودود

ج) انتهای بسته شدن سوپاپ دود و ابتدای باز شدن سوپاپ گاز      د) ابتدای باز شدن هر دو سوپاپ گاز ودود 

13- مقدار مجاز تراشکاری سر سیلندر چند میلی متر میباشد؟

الف) حدود 3/0 الی 35/0       ب) حدود 2/0الی 25/0

   ج) حدود 4/0 الی 45/0        د) حدود 5/0 الی 55/0

14- کدام یک از موارد زیر باعث تاب برداشتن سر سیلندر میشود؟

الف)  ناهماهنگ بستن پیچهای سر سیلندر                        ب) باز کردن سرسیلندر داغ از روی موتور

  ج) وارد آوردن بار زیاد به موتور و داغ کردن بیش از حد آن         د) هر سه مورد 

15- کدامیک از موارد زیر از خصوصیات مهم واشر سر سیلندر نیست؟

الف) ضریب حرارتی بالا          ب) تراکم ناپذیری

   ج) ارزان بودن                     د) مقاومت در برابر فشار

 

16- اگر واشر سر سیلندر کمتر از حد مجاز سفت شود چه مشکلاتی به وجود می آید؟

الف) موجب نشتی در سرسیلندر          ب) باعث سوختن واشر سرسیلندر میشود

  ج) زیاد تاثیری ندارد                       د) مورد الف و ب صحیح میباشد 

17- ............. محل نشست سوپاپ میباشد.

الف)پلک زیر فنر سوپاپ                ب) بشقابک فنر سوپاپ

   ج) گاید سوپاپ                            د) سیت سوپاپ

18- قطر سوپاپ سوپاپ دود نسبت به سوپاپ گاز ............ است

الف) کوچکتر               ب) بزرگتر

   ج) برابر                    د) مورد الف و ج 

19- از این سوپاپ در موتورهای مسابقه ای استفاده میشود.

الف) سوپاپ چرخشی              ب) سوپاپ فولادی

   ج) سوپاپ سدیمی                 د) سوپاپ معمولی 

20- محل حرکت ساق سوپاپ است .

الف) سر سیلندر                    ب) سیت سوپاپ

   ج) گاید سوپاپ                    د) بشقابک فنر سوپاپ 

21- در این سیستم قرار گیری سوپاپ بر روی سر سیلندر، هر دو سوپاپ گاز و دود در دو طرف سرسیلندر به صورت ایستاده قرار میگیرند.

 الف)  سیستم I شکل              ب) سیستم T شکل

   ج)  سیستم F شکل                د) سیستم L شکل

22- در موتورهای که میل بادامک آنها در سر سیلندر میباشد به چه موتورهایی معروفند؟

 الف) میل بادامک راست          ب) میل بادامک زیر

   ج) میل بادامک رو                د) میل بادامک چپ

23- در مرحله مکش قبل از آنکه پیستون به نقطه مرگ بالا برسد سوپاپ ورودی (سوپاپ گاز) باز میشود که به آن زود باز شدن سوپاپ

  گاز یا ................ میگویند.

الف) آوانس سوپاپ گاز               ب) ریتارد سوپاپ گاز

  ج) آوانس سوپاپ دود                 د) ریتارد سوپاپ دود 

24- اگر مقدار آوانس سوپاپ گاز 21 درجه وریتارد آن 51 درجه باشد مقدار باز بودن این سوپاپ چقدر میباشد؟

الف) 108 درجه                   ب) 150 درجه

  ج) 210 درجه                     د) 252 درجه 

25- به این قسمت از سیلندر یا پیستون سمت فشاری میگویند.

 الف) سمت چپ پیستون یا سیلندر      ب) سمت راست پیستون یا سیلندر

   ج)  سمت بالا پیستون یا سیلندر       د) سمت پایین پیستون یا سیلندر 

26- به مقدار نیرویی که انفجار سوخت به سطح پیستون وارد می آورد .............میگویند

الف) نسبت تراکم             ب) نسبت احتراق

  ج) فشار احتراق             د) فشار تراکم 

27- چهار مورد از عیوب سوپاپ که باعث سوختن سوپاپ میشود را بنویسید. 

28- اگر فنر سوپاپ بیش از حد قوی ویا بیش از حد ضعیف باشد باعث به وجود آمدن چه عیوبی میشود؟

29- ...................... به منظور جلوگیری از نشت گاز وفشار کمپرس صورت میگیرد. 

30- ............... هنگام یخ زدن احتمالی آب موتور ، از ترک برداشتن موتور وسرسیلندر جلوگیری میکند. 

31- سیلندری که مستقیما با آب خنک کاری در تماس باشد را سیلندر ............ می نامند. 

32- انواع اویل پمپ را نام ببرید

33- چهار مورد از خصوصیات یاتاقانها را بنویسید. 

34- چهار مورد از انواع اتصال شاتون به پیستون را بنویسید. 

35- وظیفه رینگ روغنی را بنویسید

+ نوشته شده در  سه شنبه 10 اردیبهشت1392ساعت 3:15  توسط عزت اله سهم دینی  |