آموزش مکانیک خودرو سطح کار ودانش

 

1- اگر سوپاپ گاز موتوري 15 درجه زودتر باز شود و 55 درجه ديرتر بسته شود . اين سوپاپ چند درجه وقت دارد ؟‌

 الف) 70                     ب)  11                     ج) 165                       د) 250

 2- عامل ايجاد خود سوزي در يك موتور چيست ؟‌

 الف)تراكم ناپذيري بنزين      ب)ريتارد بودن جرقه       ج) آوانس بودن جرقه             د) اكتان زياد بنزين

 3- در ونتوري كاربراتور چه عملي انجام مي شود؟

الف) سرعت هوا كاهش مي يابد                 ب) فشار لبه سوخت پاش افزايش مي يابد

ج) فشار لبه سوخت پاش كاهش مي يابد      د)ملكولهاي بنزين تحت فشار قرار مي گيرد

 4-ارتعاش گير ميل لنگ در چه قسمتي سوار مي شود ؟‌

الف)جلو                   ب) روي دهانه لنگ                ج) عقب                   د) ياتاقان وسط

 5-وضعيت سوپاپهاي دود و گاز در زمان قيچي بودن كدام است ؟‌      

 الف ) اتاق احتراق تقسيم شده                                  ب) اتاق احتراق با تزريق غير مستقيم

    ج) اتاق احتراق، تزريق مستقيم                               د) موارد الف و ب

6)سوپاپ  t‌شكل كدام است ؟

الف) هر دو سوپاپ در بدنه سيلندر                              ب) هر دو سوپاپ در سر سيلندر

 ج) سوپاپ گاز در بالاي دود در پائين                            د) سوپاپ گاز در پائين – دود در بالا

   7)وظيفه ترميستور شناور باك كدام است

   الف ) جلوگيري از نوسانات عقربه نشان دهنده بنزين      ب) كنترل ولتاژ مصرفي رئوستاي باك

   ج)روشن نمودن چراغ اخطار تمام شدن بنزين               د) محافظت شناور

   8)از معايب سوخت گازي كدام است ؟

 الف)افزايش صدا در مراحل احتراق                    ب) افزايش تقطير و رقيق شدن روغن                                 

 ج) ايجادقفل گازی                                       د) محافظت شناور      

 9-سوپاپ F شكل كدام است ؟       

الف) سوپاپ دود معلق و گاز ايستاده                       ب) سوپاپ گاز معلق و دود ايستاده

   ج) هر دو سوپاپ ايستاده                                 د) هر دو سوپاپ معلق

10-عدد 1600 كه روي بدنه بعضي از مدلهاي پيكان نوشته مي شود چه مشخصه اي از موتور را بيان مي كند

      الف)حجم ماكزيم كل سيلندرها                     ب) حجم مفيد يا جابجائي موتور

     ج) قدرت حجمي موتور                                 د) مدل خودرو

- در موتورهاي چهار زمانه سيلندر خوابيده ، كدام ترتيب احتراق معمول است ؟

   الف) 2-3-4-1                  ب)2-4-3-1                      ج) 3-4-2-1                      د) 4-2-3-1                

- هرچه موتور ...............باشد با توان ثابت داري قدرت مفيد ........................ خواهد بود .

 الف) سبكتر – بيشتري                                   ب) سنگينتر- بيشتري    

     ج) سبكتر – كمتري                                   د) پردور – بيشتري

 13-قطر پيستون در كدام ناحيه كمتر است ؟‌

الف)در جهت محورگژن پين                                 ب) در جهت عمود بر محور گژن پين

ج)در محور 45 درجه اي                                     د) برروي محور60 درجه اي

   14-علت شكستن فنر سوپاپ كدام است ؟‌    

    الف) افزايش تنش در فن                              ب) تنظيم نبودن لقي و سوپاپ  

   ج) گشادشدن گيت سوپاپ                             د) دور زياد موتو ر

 15-عامل تنظيم اندازه دقيق ورود سوخت و هوا در مدارهاي كاربراتوری كدام است ؟‌

  الف) خلاء موتور                  ب) دريچه گاز                     ج) ژيگلور                   د) سوپاپ قدرت

 16- اتلاف گرما در موتورهاي بنزيني به چه صورت مي باشد ؟

الف) انتقال حرارت به محيط                         ب) گرم كردن آب        

ج) خروج گازهاي محترق شده                      د) هر سه مورد

 17- كليد قطع و وصل قدرت چه نام دارد ؟

 الف) كلاج                         ب) جعبه دنده              ج)ديفرانسل                  د) موتور

 18- ميل سوپاپ نيروي خود را از كدام قطعه بدست مي گيرد؟

 الف) فلايويل                     ب) پيستونها               ج) سوپاپها                    د) ميل لنگها

 19-وظيفه فنر سوپاپ چيست ؟

‌ الف)بازو بسته كردن سوپاپ          ب) باز كردن سوپاپ       ج) بستن سوپاپ           د)ارتعاش گيري سوپاپ

 20-دستگاهي كه در مدار خروجي آب موتور قرار گرفته و درجه حرارت آب را كنترل مي كند در حد معيني ثابت نگه مي دارد ؟‌

الف ) واتر پمپ                 ب)فشنگي آب             ج)ترموكوپل            د) ترموستات

 21- به فاصله پيستون و سر سيلندر وقتي كه پيستون در نقطه مرگ بالاقرار دارد چه مي گويند ؟

 الف )حجم حابجائي                               ب) حجم تراكم           

ج) حجم كل يك سيلندر                           د )حجم جابجائي كل موتور

   22- نام سيكل موتورهاي احتراقي با سيكل فشار ثابت چيست ؟‌

 الف )اتو                     ب) ديزل                   ج) توربيني                     د) هيچكدام

 23-نام سيكل موتورهاي انفجاري با سيكل حجم ثابت چيست ؟

الف) اتو                     ب) ديزل                    ج) توربيني                    د) هيچكدام

 24-براي احتراق كامل لازم است سوخت را قبل از ورود به موتور چه كنيم ؟

 الف)خيلي گرم كنيم      ب) خيلي سرد كنيم       ج) گرم كنيم                    د) سرد كنيم

 25- ضرورت انتخاب تربيت احتراق كداميك از موارد زير مي باشد ؟‌

الف) واير چيني            ب)فيلر گيري            ج) متعادل كردن ميل لنگ            د) هر سه مورد صحيح است

 26- وظيفه شاتون در موتور چيست ؟

 الف) تبديل حركت زاويه اي پيستون به حركت دوراني ميل لنگ

  ب)تبديل حركت خطي پيستون به حركت خطي ميل لنگ

 ج) تبديل حركت دوراني پيستون به حركت خطي ميل لنگ

 د)تبديل حركت خطي پيستون به حركت دوراني ميل لنگ

 27-كدام يك از موارد زير جزء خصوصيات واشر سر سيلندر نمي باشد ؟‌

الف) شكل پذيري            ب) ضريب حرارتي پائين          ج) ارزان بودن            د) عمل آب بندي

 28- با چه روشهايي ميل سوپاپ به حركت در مي آيد؟ 

 الف) دنده اي       ب) زنجيري                     ج) تسمه اي                 د)هر سه مورد صحيح است

29-اگر لقي سوپاپ و اسبك زيادتر از اندازه مجاز باشد ، باعث مي شود كه :

الف) زمان باز بودن سوپاپ افزايش يابد                        ب) مدت نشستن بر روي سيت كاهش يابد

 ج)سوپاپ سوزد                                                  د) موتور با سر و صداي زياد كار كند

 30-اگز لقي سوپاپ واسبك كمتر از اندازه مجاز باشد چه عيبي را بوجود مي آورد ؟‌

الف )سوپاپ ديرتر باز مي شود                            ب) سوپاپ زودتر بسته مي شود

 ج)سوختن سوپاپ دود مي شود                          د) قدرت زمان نشستن سوپاپ در سيت افزايش مي يابد

 31-كداميك از موارد زير باعث شيپوري شدن گيت سوپاپ مي شود ؟‌

 الف) لقي بين سوپاپ و گيت كم باشد                       ب) لقي بين سوپاپ و گيت زياد باشد

 ج) ليت سوپاپ كج باشد                                        د) سطح نشست سوپاپ كاملاً گرد نباشد

 32-علت توليد گشتاور نا منظم در موتورهاي 4 زمانه چيست ؟

الف)فاصله زياد بين گشتاور توليد مفيد (مثبت )                         ب) طولاني بودن سيكل عملياتي (4)زمانه

 ج)مورد الف وب                                                                  د)هيچكدام

 33- در موتورهاي 2 زمانه سبك كداميك از سيستم هاي زير استفاده نمي شود ؟

الف) سيستم سوپاپ       ب) سيستم كمپرسور هوا        ج) موارد الف و ب           د) هيچكدام

 34-سيلندرهايي كه به هنگام تعمير تراشيده و به قطرشان اضافه مي شود عبارت است از :

الف) سيلندر با باوش جدا شدني           ب) سيلندر تر           ج) سيلندر خشك            د) موارد الف وب

 35- بوشهاي تر در سيلندر به چه روشي تهيه مي شوند ؟

الف)با روش سمانتاسيون ريخته گري و با روش گريز از مركز   

  ب) با روش سمانتاسيون ريخنه گري و با روش سمانتاسيون سختكاري مي شود

  ج)با روش گريز از مركز ريخته گري و با روش گريز از مركز سختكاري مي شود

  د)با روش گريز از مركز ريخته گري و با روش سمانتاسيون سختكاري مي شود

 36-حرارتهاي خيلي زياد در موتورها در اثر چه عواملي بوجود نمي آيد ؟‌

 الف ) سرعت زياد موتور        ب) خنك كاري ضعيف         ج) عدم تنظيم سوخت و برق          د)هيچكدام

 37-روغن سوزي موتور در چه حالتي زياد مي شود ؟‌

الف) در سرعتهاي كم                                            ب) در گشتاورهاي زياد                     

 ج) در سرعتهاي كم و گشتاورهاي زياد                       د) در سرعتهاي زياد

 38-رينگ هاي روغني شكاف دار روغن روي سيلندر را در چه كورسهايي به كارتل باز مي گردانند؟

الف) كورس مكش تراكم   ب) كورس تراكم و قدرت   ج) كورس مكش و قدرت  د) كورس تخليه و تراكم

 39- تعداد محور لنگ يك ميل لنگ چقدر مي باشد ؟

 الف ) يكي كمتر از تعداد سيلندرهاي موتور        ب) يكي بيشتر از تعداد سيلندرهاي موتور

 ج) برابر با تعداد سيلندرهاي موتور                  د)به تعداد سيلندرهاي موتور ارتباطي ندارد

 40-اويل پمپ نيروي خود را از كدام قطعه دريافت مي كند ؟

 الف) دلكو                 ب) ميل لنگ                         ج) ميل سوپاپ               د) ميل اسبک

 41- بيشترين علت آلوده سازي روغن موتور عبارت است از :

الف) احتراق ناقص        ب) موتور سرد         ج) فعال بودن مدارساسات            د) رقيق بودن سوخت

  42-در موتورهايي كه حساسيت روغنكاري مورد نظر مي باشد ، از چه فيلتري استفاده مي شود ؟

 الف) فيلتر دوبل                                              ب)سيستم فيلتر موازي         

ج) سيستم فيلتر بصورت سري                             د) همه موارد

 43-وظيفه اسبك ( انگشتي سوپاپ ) چيست ؟

 الف ) بازو بسته كردن سوپاپ        ب)باز كردن سوپاپ        ج)بستن سوپاپ             د) تحمل ضربه

 44-پديده قفل گازي در چه شرايطي در موتور اتفاق مي افتد ؟

 الف)حرارت پائين /فراريت پايين                                          ب) حرارت بالا /فراريت بيش از اندازه پائين

 ج) حرارت پائين /فراريت بيش از اندازه بالا                              د) حرارت بالا /فراريت بنزين بالا

 45-كورس ارسال پمپ بنزين مكانيكي توسط چه قطعه اي انجام مي گيرد ؟

الف) خارج از مركز ميل سوپاپ                                           ب) بادامك ميل سوپاپ

 ج) فنر زير ديافراگم                                                         د)شيطانك

 46- كورس مكش پمپ بنزين مكانيكي توسط چه قطعه اي انجام مي گيرد ؟

 الف)فنر زير ديافراگم          ب) خارج از مركز ميل سوپاپ        ج) بادامك ميل سوپاپ           د) ديافراگم

  47- بيشترين راندمان پمپ بنزين در چه دوري است ؟

الف)دور بالا                ب)دور تمام بالا                 ج) دور متوسط                 د) دور آرام

 48- در طراحي كاربراتور تست سوخت دور آرام چقدر مي باشد ؟

 الف ) 1:10               ب) 1:11                         ج) 1:12                         د) 1:14

 49- در حالت تمام باز تست صحيح اختلاط سوخت چقدر است؟

الف) 1:11                ب)1:12                           ج) 1:14                         د) 1:15

 50- مجراي تغيير دور كدام قسمت كاربراتور قرار گرفته است ؟‌

الف) زير دريچه گاز                              ب) بالاي دريچه گاز زير دريچه ساسات    

    ج)زیرونتوری                                   د) بالاي دریچه ساسات

پاسخنامه سوال جواب سوال جواب سوال جواب 1 د-  21 ب -  41 الف -  2 ج -  22 ب  -  42د -  3 ج -  23 الف -  43 ب-  4 الف -  24 ج -  44 د-  5 ب -  25 د -  45 ج -  6 ب -  26 د -  46 ب -  7 ج -  27 ب -  47 د -  8 د -  28 د -  48 الف -  9 ب 29 د -  49 ج -  10 ب -  30 ج -  50 ب -  11 الف -  31 ب -  12 الف -  32 ج -  13 الف -  33 ج -  14 الف -  34 ج - 15 ج -  35 د - 16 د - 36 د - 17 الف - 37 د - 18 د - 38 ج -  19 ج - 39 ج -  20 د -  40 ج        
+ نوشته شده در  جمعه 13 اردیبهشت1392ساعت 7:13  توسط عزت اله سهم دینی  |